Dünyada son yıllarda artan deprem, kasırga, sel, tsunami gibi felaketlerden dolayı çok sayıda can kaybı yaşanırken ekonomi de kötü etkilenmektedir. Afet; ekonomik ve çevresel kayıplara neden olan, toplumun işleyişinin ciddi bir şekilde bozulması olarak ifade edilmektedir. Afet, tipik olarak aniden meydana gelen, ekolojik bozulmaya, insan yaşamının kaybına, sağlık hizmetlerinin bozulmasına neden olan ve etkilenen topluluğun kapasitesini dış yardım gerektirecek ölçüde aşan herhangi bir doğa olayı olarak da tanımlanır.

 Afet yönetimi ise doğal afetler, insan kaynaklı afetler ve teknolojik afetler gibi beklenmedik olayların hazırlık, müdahale, kurtarma ve iyileştirme süreçlerini içeren bir dizi faaliyettir. Afet yönetimi, afetlerin oluşmasını önleyemez ancak afetlerin etkisini azaltmak ve sonuçlarını en aza indirmek için planlama, koordinasyon ve iş birliği yapılmasını gerektirir. Afet yönetimi, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek afetlere hazırlanmalarını, afetler sırasında acil yardım ve kurtarma faaliyetlerini yürütmelerini ve afet sonrası toplumların yeniden yapılanması ve iyileştirilmesini sağlamalarını içerir. Bu nedenle, afet yönetimi birçok sektörü ilgilendiren kapsamlı bir faaliyettir.

Afet yönetimi, genel olarak 4 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar: Hazırlık, Müdahale, Kurtarma ve İyileştirme olarak sıralanır.

Hazırlık aşaması, afet öncesi yapılacak planlama, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini içerir. Müdahale aşaması, afet sırasında hızlı ve etkili müdahale için gerekli olan kaynakların ve ekiplerin harekete geçirilmesini sağlar. Kurtarma aşaması, afet sonrası bölgedeki zararın tespit edilmesi ve hasarın en aza indirilmesi için çalışmaların yapılmasını içerir. İyileştirme aşaması, bölgedeki toplumların yeniden yapılandırılması ve iyileştirilmesi için gerekli olan faaliyetleri içerir. Afet yönetimi ayrıca, afetlerin önceden tahmin edilmesi ve afet riskinin azaltılması için önleyici tedbirlerin alınmasını da içerir. Bu tedbirler arasında altyapının güçlendirilmesi, binaların afetlere dayanıklı hale getirilmesi, sığınakların yapılması, erken uyarı sistemlerinin kurulması ve toplumların afetlere karşı eğitilmesi yer alır. Afet yönetimi, birçok farklı unsuru içeren kapsamlı bir faaliyettir. Doğru planlama, koordinasyon ve iş birliği yapıldığında, afetlerin olumsuz etkileri en aza indirilebilir ve insanların hayatları ve mal varlığı güvene alınabilir. Afet yönetimi, bir afetten korunmak, etkisini azaltmak veya zararlarından kurtulmak amacıyla afet öncesi ve sonrasında alınabilecek faaliyetler ve tedbirlerin toplamıdır. İnsanların sağlıklı ve dengeli bir çevreden yaşamını sürdürmesini zorlaştıran ya da ortadan kaldıran bu sürecin tamamlanmasından başlayarak planlanması ve yönetimi olarak ifade edilen afet yönetimi; afetlerin önlenmesi ve oluşabilecek zararların önlenmesi amacıyla toplumun bütün kuruluşlarının iş birliğini gerektiren çok yönlü bir yönetim süreci olarak değerlendirilir. İdame İklim Değişikliği ve Afetlerle Mücadele Eğitim ve Araştırma Derneği olarak afet yönetimini tüm çeşitli yönleri ile üstlenmiş bulunmaktayız.